Somali Translated Materials

Somali (Af Soomaali) Translated Materials

Macluumaadka wasaaradda caafimaadka ee Minnesota waxaa lagu turjumay Af-soomaali. Haddii aadan halkaan ka helin warbixinta aad raadinayso, fadlan lambarkaan wac: 651-201-5000 si aad u heshid turjumaan.

On this page:
Anaplasmosis
Autism
Bioterrorism
Biyaha la cabo (drinking water)
Brain and spinal cord Injury
Borrelia mayonii disease
Borrelia miyamotoi disease
Busbus ama hablabaas (chickenpox)
Cagaarshowga B (hepatitis B)
Codsiga shahaadada dhalshada (birth certificate applications)
Cudurka biyaha madadaalada (recreational water illnesses)
Cudurka koronafayras 2019 (COVID-19)
Dabool afkaaga marka aad qufaceyso (cover your cough)
Eastern equine encephalitis
Eboola (ebola)
Ehrlichiosis
Extreme heat
Facilities
Food safety
Hand hygiene
Hargabka (flu)
Health information
Infant mortality
Injirta madaxa (head lice)
Jadeecada (measles)
Jadeecada rubella (rubella - German measles)
Jamestown Canyon virus
La Crosse encephalitis (LAC)
Lead
Lyme disease
Merkurida (mercury)
Nutrition/WIC
Pertussis
Powassan virus disease
Prenatal or postpartum depression or anxiety
Qaamo bararka (mumps)
Tallaalka (immunizations)
Tuberculosis (TB)
Vapor
West Nile virus
Western equine encephalitis
Xashiishada caafimaadka

Anaplasmosis

For more information > Anaplasmosis

Autism

For more information > Autism Spectrum Disorder (ASD) Reports
For more information > Autism Spectrum Disorder (ASD)
For more information > Autism Spectrum Disorder (ASD) and the Somali Community

Bioterrorism

For more information > Bioterrorism Diseases

Biyaha la cabo (drinking water)

For more information > Drinking water protection

Borrelia mayonii disease

For more information > Borrelia mayonii

Borrelia miyamotoi disease

For more information > Borrelia miyamotoi

Brain and spinal cord injury

For more information > Traumatic Brain and Spinal Cord Injury

Busbus ama hablabaas
(chickenpox/varicella)

For more information > Chickenpox (Varicella)

Cagaarshowga B
(hepatitis B)

For more information > Hepatitis B Information for Pregnant Women

Codsiga shahaadada dhalshada
(birth certificate applications)

For more information > Birth Certificates

Cudurka biyaha madadaalada
(recreational water illnesses)

For more information > Recreational Water Illnesses (RWIs)

Cudurka koronafayras 2019
(COVID-19)

COVID-19 disease

COVID-19 vaccine

COVID-19 testing

COVID-19 medications

Masks

COVID-19 general

For more information > Videos for COVID-19 Response (languages)
For more information > COVID-19 Testing
For more information > Protect Yourself and Others
For more information > Materials and Resources for Coronavirus Disease

Dabool afkaaga marka aad qufaceyso
(cover your cough)

For more information > Cover Your Cough

Eastern equine encephalitis

For more information > About Eastern Equine Encephalitis

Eboola (ebola)

For more information > Ebola Virus Disease

Ehrlichiosis

For more information > Ehrlichiosis

Extreme heat

For more information > Extreme Heat Events

Facilities

For more information > Patient, Resident and Home Care Bill of Rights

Food safety

For more information > Food Safety

Hand hygiene

For more information > Wash Your Hands

Hargabka (flu)

For more information > Fight the Flu

Health information

For more information > Health Education Materials for Refugees

Infant mortality

For more information > Infant Mortality Reduction Initiative

For more information > Head Lice Fact Sheet

Jadeecada (measles)

Jadeecada rubella
(rubella - German measles)

For more information > Rubella

Jamestown Canyon virus

For more information > About Jamestown Canyon Virus

La Crosse encephalitis (LAC)

For more information > About La Crosse Encephalitis

Lead

For more information > Lead Poisoning Prevention Fact Sheets
For more information > Lead brochures order form (PDF)
For more information > Let it run ... and get the lead out!

Lyme disease

For more information > About Lyme Disease

Malaria

For more information > About Malaria

Merkurida
(mercury products)

For more information > Stop using skin lightening products containing mercury

Nutrition/WIC

For more information > Women, Infants & Children (WIC) Program
For more information > About WIC, Minnesota WIC Program

Pertussis

For more information > Pertussis Basics

Powassan virus disease

For more information > About Powassan Virus Disease

Prenatal or postpartum depression or Aanxiety

For more information > Depression or Anxiety During and After Pregnancy Info Sheet and Maternal Wellbeing Plan

Qaamo bararka (mumps)

For more information > Mumps Basics

Tallaalka
(immunizations)

For more information > Immunization

Tuberculosis (TB)

For more information > TB Fact Sheets and Brochures by Language

Vapor

For more information > Vapor Instrusion

West Nile virus

For more information > About West Nile Virus

Western equine encephalitis

For more information > About Western Equine Encephalitis

Xashiishada caafimaadka (medical cannabis)

For more information > Medical Cannabis

Updated Wednesday, 21-Sep-2022 10:59:07 CDT