Our website is currently experiencing issues. The data is not up to date. Thank you for your patience as we work to resolve the problem.
Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg: COVID-19 - Minnesota Dept. of Health

Ntaub Npog Qhov Ncauj Qhov Ntswg: COVID-19

Kho tshiab 5/11/2022

SARS-Cov-2, tus kab uas ua rau mob COVID-19, sib kis los ntawm cov qaub ncaug uas txaws thaum tib neeg ua pa, hais lus, hnoos, los sis txham. Vim qhov nov yog txoj kev uas rau tus kabmob sib kis tau, kev npog qhov ncauj qhov ntswg thiaj tseem yog ib txoj kev zoo tshaj plaws yuav los mus tiv thaiv kev sib kis kabmob. Kev npog qhov ncauj qhov ntswg tej zaum kuj tiv thaiv tau lwm yam kabmob thiab, xws li mob khaub thuas influenza.

COVID-19 qib mob ntawm zej zog thiab tib neeg tus kheej

Lub Koom Haum Tswj thiab Tiv Thaiv Kabmob (CDC) tau faib txhua txhua lub county hauv teb chaws Asmesliskas ua qib qis, qib nruab nrab, thiab qib siab raws qhov ua muaj feem sib kis kabmob. Cov qib uas raug faib no hu tias CDC qib mob COVID-19 ntawm zej zog. Cov qib no yog xam los ntawm cov neeg kis mob COVID-19 tshiab, cov neeg tau mus pw tshiab tshiab rau tom tsev kho mob, thiab xam tsev kho mob cov chav mob tias puv npaum li cas. Koom Haum CDC pom zoo tias ib qib ntawd muaj kev tiv thaiv txawv lawm ib yam. Yog xav paub tias koj lub zej zog nyob rau qib sib kis mob li cas, mus saib tau ntawm CDC: COVID-19 by County. Yog xav paub tias CDC cov tswv yim tiv thaiv rau tib neeg thiab zej zog raws cov qib mob zoo li cas, mus saib tau ntawm CDC: COVID-19 Community Levels. CDC muaj kev sau xov tshiab rau hauv cov qib mob no txhua txhua lub asthiv. Nco ntsoov tias kev sib kis mob COVID-19 muaj tau rau txhua txhua qib thiab tab txawm nyob rau qib "feem qis" xwb los tsis tau txhais tias "tsis muaj feem kis tau."

Coob leej neeg uas muaj mob lwm yam hauv lub cev tseem muaj feem siab heev yuav mob tau hnyav los ntawm COVID-19. Yog xav paub tias dab tsi thiaj ua rau tib neeg muaj feem siab yuav mob hnyav, mus saib tau ntawm: CDC: People with Certain Medical Conditions.

Raws li CDC xam pom, tej yam uas tib neeg tsim nyog xam txog thaum yuav txiav txim seb puas looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ntawd yog xam txog CDC cov qib mob uas nyob rau lawv lub cheeb tsam zej zog, yus tus kheej puas muaj feem siab yuav mob hnyav, cov neeg nyob ib puag ncig ntawm yus muaj feem siab npaum cas, thiab seb yus tus kheej nyiam thiab xis li cas. Cov lus pom zoo rau kev npog qhov ncauj qhov ntswg hauv qab no puav leej koom nrog rau CDC cov kev xam pom thiab MDH kev xam pom rau cov tib neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob los sis muaj feem siab dua yuav mob hnyav.

Yuav looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum twg

Cov sob lus ntawm no piav txog CDC thiab MDH cov kev pom zoo looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg raws cheeb tsam zej zog uas koj nyob thiab raws kev muaj feem kis mob ntawm koj tus kheej thiab lwm tus ib puag ncig koj. Txawm tias MDH pom zoo rau txhua txhua tus neeg hauv Minnesota ua raws cov kev ceev faj no, los nws tseem ceeb rau koj paub tias koj xaiv looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum twg los yeej tau yog tias nws ua rau koj tso siab dua, tsis hais qhov feem kis mob los sis CDC cov qib kis mob ntawm zej zog yuav zoo li cas kuj xij.

CDC kev mob COVID-19 txhua txhua qib ntawm zej zog

Ua raws nraim cov kev pom zoo noj qab haus huv looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yog hais tias:

 • Koj muaj tsos mob los sis kuaj tshwm tias mob lawm no. Mus saib tau ntxiv tias yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ntev npaum cas thiab yuav nyob tsev cais tus kheej li cas, rau ntawm If You Are Sick or Test Positive: COVID-19.
 • Koj tau mus nyob ze ib tug neeg uas mob COVID-19. Mus saib tau ntxiv tias yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg ntev npaum cas thiab yuav cais tus kheej nyob hauv tsev li cas, rau ntawm Close Contacts and Quarantine (PDF).
 • Txawm tias kev cai lij choj tsis tswj lawm los xij, koom haum CDC yeej tseem pom zoo kom tib neeg looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob hauv tej lub chaw uas thauj pej xeem (xws li dav hlau, tsheb nqaj hlau, tsheb npav, nkoj deg) thiab tej lub chav tos tib neeg mus kev deb (xws li tshav dav hlau, chaw tos tsheb, thiab chaw nce nkoj deg). Mus saib tau ntxiv ntawm Wearing Masks in Travel and Public Transportation.

CDC kev mob COVID-19 qib siab ntawm zej zog

Yog koj nyob rau cheeb tsam uas muaj kev sib kis COVID-19 siab heev, yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob hauv tej vaj tse – xws li tsev kawm ntawv qib K-12 thiab lwm cov tsev uas zej zog koom – tsis hais tias koj twb txhaj tshuaj tiv thaiv lawm los tsis tau, los yog koj muaj feem yuav mob hnyav, los yog tias koj twb mob COVID-19 los dua lawm los kuj xij.

Ntxiv rau no, yog tias koj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob los sis muaj feem siab yuav mob hnyav yog kis tau COVID-19, tsim nyog caiv tsis txhob mus koom tej yam uas muaj nyob rau hauv tej tsev es yuav ua rau koj kis tau COVID-19. Kuj tsim nyog nug rau koj tus kws kho mob thiab tias puas muaj kev ceev faj tiv thaiv kabmob COVID-19 lwm yam uas tsim nyog rau koj ua raws.

CDC kev mob COVID-19 qib nruab nrab thiab qis ntawm zej zog

Yog kev kis mob COVID-19 hauv koj cheeb tsam nyob rau qib nruab nrab mus rau qib qis, yuav txiav txim looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg raws li nram no:

 • Yus tus kheej muaj feem kis mob ntau npaum cas thiab puas muaj mob dab tsi
  Yog koj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob los sis muaj feem yuav mob hnyav yog tias kis tau COVID-19, tsim nyog looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob tej chaw ua muaj neeg coob, tab txawm CDC qib mob COVID-19 ntawm koj cheeb tsam nyob qib nruab nrab mus rau qib qis xwb los xij. Tej zaum tsim nyog nug koj tus kws kho mob thiab tias puas muaj kev pom zoo lwm yam yuav npog qhov ncauj qhov ntswg thiab tiv thaiv COVID-19 li cas ntxiv uas tsim nyog rau koj.
 • Feem sib kis mob ntawm cov neeg ib puag ncig koj
  Yog koj nyob nrog los sis nquag mus nyob ze rau cov neeg uas lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob los sis muaj feem siab yuav mob hnyav yog kis tau COVID-19, tsim nyog koj yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum koj nyob ze lawv tsis hais tias kev kis mob COVID-19 hauv koj lub zej zog yuav nyob rau qib twg kuj xij.
 • Tej chaw uas tib neeg muaj feem siab yuav kis kabmob mus sib sau
  Yog mus rau tej chaw uas muaj cov neeg muaj feem siab yuav mob hnyav mus, tsim nyog yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tab txawm CDC qhov qib mob COVID-19 yuav nyob li cas los xij, tseem ceeb yog lub chaw muaj neeg mus coob heev. Tab txawm qib kis mob yuav nyob nruab nrab mus rau qib qis qis xwb los xij, tej chaw uas muaj cov neeg es muaj feem siab yuav mob hnyav mus sib sau tej zaum tsim nyog yuav tsum tswj cai looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab lwm yam cai los mus txo kev sib kis kabmob COVID-19, xws li kho kom lub chav muaj kev dim pa zoo. Mus kawm ntxiv txog kev kho tej chav kom cov cua thiab pa ntws tau zoo, kom dim pa, kom muaj cua kiv, thiab lwm yam tau rau ntawm Indoor Air Considerations: COVID-19 thiab CDC: Ventilation in Buildings.
 • Thaum muaj kev sib kis mob tshwm coob los sis ua ib pawg
  Cov neeg tswj kev noj qab haus huv tej zaum yuav pom zoo rau koj thiab lwm lus ib puag ncig koj kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum mus rau tej chaw uas muaj kev sib kis mob COVID-19 tshwm coob heev los sis tshwm ua ib pawg.
 • Kev tau txhaj tshuaj tiv thaiv kabmob
  Yog koj tus kheej tsis tau raug txhaj tshuaj tiv thaiv kabmob, tseem ceeb yog tsis tau kis kabmob COVID-19 dua ib zaug li, tsim nyog yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thaum mus rau tej chaw nyob sab hauv tej vaj tse uas pej xeem sib koom, tsis hais tias kev kis mob ntawm cheeb tsam yuav nyob qib twg kuj xij.
 • Kev xis ntawm yus tus kheej
  Nyob rau ntawm koj tus kheej xaiv tias yuav looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg rau thaum twg kuj tau, tab txawm lwm tus ib puag ncig koj tsis looj los sis CDC qib kis mob COVID-19 ntawm koj cheeb tsam zej zog nyob qib nruab nrab mus rau qib qis xwb los xij.

Yog xav paub txog tswv yim thiab kev tiv thaiv lwm yam ntxiv, mus saib tau ntawm Protect Yourself & Others.

Lus qhia: Cov chaw xws li tsev kho mob los sis cov tsev tu cov neeg mob nyias yuav muaj nyias kev pom zoo thiab cai tswj rau kev npog qhov ncauj qhov ntswg. Cov kev pom zoo tshiab ntawm CDC Cov Qib Mob COVID-19 Ntawm Zej Zog tsis tau raug siv rau cov chaw kho mob. CDC tseem tab tom txheeb xyuas kev pom zoo rau cov tsev so rau tib neeg tsis muaj tsev nyob thiab cov nkuaj neeg raug txim es thiaj paub kho cov cai tiv thaiv uas muaj rau tam sis no kom haum nrog CDC cov qib mob ntawm zoj zog. Ua kom raws cov kev pom zoo los sis cov cai uas muaj raws cov chaw uas koj mus ntawd.

Cov cai tswj kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau qee qhov chaw

Muaj qee qhov chaw tej zaum yuav muaj kev cai tswj los ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev, lub cheeb tsam, los sis lub tsev lag luam kom yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg xwb, tsis hais tias CDC cov qib mob COVID-19 ntawm zej zog yuav zoo li cas kuj xij. Xws li:

 • Cov chaw saib xyuas neeg mob – koom rau cov chaw tu neeg mob sij hawm ntev – tej zaum yuav tswj kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg raws li cai tawm ntawm tsoom fwv teb chaw, lub xeev, thiab/los sis lub cheeb tsam.
 • Nom tswv ntawm lub cheeb tsam (xws li lub nroog, zej zog los county) tej zaum muaj cai tswj kom looj ntaub thiab yuav tsum ua raw cov cai ntawd.
 • Kiab khw lag luam tej zaum yuav muaj cai tswj kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, yog li cov neeg ua hauj lwm thiab neeg mus rau hauv cov kiab khw yuav tsum ua raws li.

Qhov no tsis tau muab hais tas nrho txhua cov kev cai tswj kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Koj yuav tsum mus saib kom to taub tag nrho cov cai tswj ntawm koj cheeb tsam thiab cov chaw hauj lwm. Cov lag luam thiab tib neeg uas tsis paub meej txog tej cai no tsim nyog must ham nrog kws lij choj.

Lus qhia: Kev txiav txim ntawm tsev hais plaub ntug tsoom fwv thaum hnub tim 18 lub 4 hlis ntuj 2022, koom haum CDC yuav tsis tswj txoj cai kom looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg nyob rau hauv tej dav hlau, tsheb npav, tsheb nqaj hlau, thiab lwm yam tsheb thauj pej xeem uas khiav mus los hauv teb chaws Asmesliskas lawm, koom nrog rau cov tsev tos tib neeg mus kev deb xws li tshav dav hlau thiab cov tsev tos tsheb. Daim nplooj ntawv no yuav raug ntxiv cov xov xwm tshiab yog tias CDC cov cai tswj rau tib neeg taug kev deb tau hloov dua. Rau lub sij hawm tam sis no, CDC pom zoo kom sawv daws looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg txuas ntxiv mus thaum nyob hauv tej tsheb thiab tsev uas pej xeem sib koom. Yog xav paub ntxiv mus saib txog CDC tau ntawm: Requirement for Face Masks on Public Transportation Conveyances and at Transportations Hubs.

Hom ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

 • MDH pom zoo looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas xaws nrog cov ntaub zoo, haum nkaus rau yus looj es thiaj li pab tiv thaiv COVID-19 tau, koom nrog rau cov mob tshiab li Omicron thiab. Tej hom ntaub looj uas zoo ces muaj xws li N95 los sis KN95, uas tiv thaiv qaub ncaug txaws tau zoo heev. Cov ntaub looj uas kws kho mob siv (ib lub npe kuj hu tias ntaub looj siv tas pov tseg) kuj pom tau tias tiv thaiv tau zoo thiab.
 • Yog koj tsis muaj cov ntaub looj uas tiv thaiv tau zoo heev xws li N95 los sis KN95, ces looj ob daig ntaub uas cov xov ntom ntom sib tshooj kuj tau. Yog koj muab ib daim ntaub uas yog ntawv looj rau sab hauv qab es mam tshooj daim ntaub xov saum toj los kuj pab txhawb kev tiv thaiv tau zoo ntxiv thiab. Daim ntaub xov qhov ntug ntaub yuav tsum looj daim ntaub ntawv kom ntom nkaus khwb rau koj lub ntsej muag.
 • Kev looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas xaws zoo zoo ntawd yim huab tseem ceeb yog tias koj lub cev tsis muaj zog tiv thaiv kabmob los sis koj muaj feem siab yuav mob hnyav yog tias kis tau COVID-19.
 • Nrhiav siv cov ntaub looj uas muaj tus me nyuam pas hlau ntawm lub ntug npog qhov ntswg. Cov nov looj tau haum dua thiab pab kom txhob muaj kis dim pas.
 • Tsis txhob siv cov ntaub looj uas nyias nyias, cov xov tsis ntom, los sis daim ntaub uas yog tib txheej xwb xws li cov ntaub looj qee hom, cov phuam vas caj dab, cov ntaub qhwv caj dab, los sis cov ntaub phuam kauv taub hau. Cov ntaub no tiv thaiv qaub ncaug txaws tau tsis zoo thaum sij hawm hais lus, hnoos, los sis txham. Yog koj vas daim phuam los sis daim ntaub qhwv caj dab kom sov, yuav tsum looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg hauv qab thiab.
 • Cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas muaj lub qhov dim pa pab kom ua pa tau yooj yim, muaj lub qhov vij tsam, los sis muaj kis khoob, to qhov tej ntawd, TSIS ZOO rau kev tiv thaiv vim tias nws muaj chaws rau qaub ncaug txaws tawm tau mus dhau daim ntaub.
 • Kev siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tej zaum yuav nyuaj rau cov neeg uas muaj mob qee yam – xws li cov uas lag ntseg los sis hnov lus tsis zoo – rau txoj kev sib tham nrog lwm tus. Thov mus saib tau ntawm Communication While Wearing Masks, qhia txog kev siv cov ntaub npog uas pom tshab thiab tej cuab yeej pab rau kev sib tham uas yog lus pab taw qhia los ntawm Minnesota Deaf and Hard of Hearing Services Division uas yog ib chav ntawm lub tuam tsev Department of Human Services.
 • Yog xav paub ntxiv txog kev pom zoo siv tej hom ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, mus saib tau ntawm: CDC: Types of Masks and Respirators.

Looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg li cas

 • Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej koj yuav looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab tom qab koj muab hle tawm.
 • Daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav tsum npog tag nrho lub qhov ntswg thiab lub qhov ncauj ntom nkaus koj lub ntsej muag tsis txhob muaj kis khoob. Daim ntaub yuav tsum tsis txhob zawm ceev dhau los sis nruj heev es ua rau txav nyuaj thiab yuav tsum xis rau tus neeg looj.
 • Rau cov me nyuam muaj 2 xyoos rov saud, nrhiav daim ntaub npog uas ua rau me nyuam yaus es thiaj li haum rau looj. Cov me nyuam uas yau tshaj 2 xyoos TSIS tas looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Yog koj coj tsom iav, mus nrhiav siv hom ntaub looj uas npog kom ntom nkaus rau koj lub txiv ntswg los sis ib lub uas muaj tus me nyuam hlau ntawm daim ntug txiv ntswg es thiaj tsis ua rau koj lub tsom iav pos huab.
 • Tsis txhob kov daim ntaub lub sij hawm koj looj rau ntawm ntsej muag. Yog koj yuav tsum kov los sis kho koj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg heev heev, ces txhais tias nws tsis haum rau koj thiab koj yuav tsum mus nrhiav daim ntaub tshiab los sis muab kho kom haum dua.
 • Yog siv hom ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas yog xov ntaub, ces nco ntsoov muab ntxhua tom qab txhua txhua zaus uas koj siv tas.
 • Yog koj siv hom ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas yog N95 los sis KN95, ces muab khaws cia rau hauv ib lub hnab ntawv. Tsis txhob muab hom ntaub npog N95 los sis KN95 ntxhua thaum koj siv tas. Mus nyeem cov xov qhia nyob rau hauv daim ntawv uas muaj nrog daim ntaub looj, seb thaum twg tsim nyog yuav tsum muab pov tseg es siv lub tshiab.
 • Tsis txhob siv daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg uas tsis huv, noo noo, los sis puas lawm.

Mus saib cov kev pab nram no rau kev pom zoo thiab lus taw qhia tias yuav looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg li cas ntxiv:

Kev pab uas tsim nyog

Nyob rau qee lub sij hawm, kev siv ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav tsis yooj yim rau ua, ces yog li kev pab lwm yam tsim nyog yuav tsum pub tau rau. Tej zaum yuav muaj kev cai lij choj uas tswj kom tej chaw lag luam thiab kiab khw muab kev pab uas tsim nyog rau qee leej neeg – xws li tus tib neeg uas looj ntaub npog tsis tau vim kev xiam oo khab – kom lawv muaj kev koom tau kev siv tej lag luam los yog cov cuab yeej uas lub kiab khw muab rau sawv daws.

Tej chaw lag luam thiab kiab khw tsim nyog paub txog tias:

 • Cov tib neeg uas muaj kev xiam oos khab, kev tsis meej ntawm tus xeeb ceev, los sis kev noj qab nyob zoo lwm yam tsis zoo li ntawm paj hlwb kev cim xeeb, tej zaum yuav nyuaj rau kev looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg los sis kev siv lwm yam npog lub ntsej muag kom xyuam xim.
 • Cov tib neeg uas uas pa nyuaj, tsis feeb meej lawm, los sis tsis muaj tsab peev xwm hle tau nws daim ntaub npog nrog nws tus kheej es yuav tsum muaj ib tug pab, yuav tsis tas looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Me nyuam yaus yau dua 2 xyoos tsis tas looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.
 • Qee lub sij hawm (xws li thaum ua luam dej los sis lwm yam uas yuav ua rau daim ntaub ntub dej) tej zaum yuav ua rau haj yam muaj kev phom sij yog tias siv daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg.

Cov neeg nyob rau hauv xeev Minnesota uas muaj kev xiam oos khab muaj txoj cai nyob kom tsis txhob raug kev saib tsis taus. Xeev Minnesota Txoj Cai Rau Tib Neeg Muaj Vaj Huam Sij Luag txwv tsis pub muaj kev saib tsis tau cov neeg xiam oos khab nyob rau cov cheeb tsam pej xeem sib koom, cov chaw ua hauj lwm, cov tsev kawm ntawv, thiab lwm qhov chaw. Yog koj muaj kev xiam oo khab es ua rau koj looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg tsis tau thiab koj tau raug lwm tus saib tsis taus vim tias koj muaj kev xiam oos khab, mus ceeb toom tau rau Minnesota Department of Human Rights: Report Discrimination los sis hu xov tooj rau Discrimination Helpline ntawm 1-833-454-0148.

Updated Tuesday, 31-May-2022 10:58:38 CDT