Kab Mob Khaus Las Nas Vais Lav 2019 (COVID-19) - Minnesota Dept. of Health

Kab Mob Khaus Las Nas Vais Lav 2019 (COVID-19)

Tus kab mob khaus lauv nam vais lav 2019 (coronavirus, COVID-19) yog ib tug mob rau txoj kev ua pa. Peb tseem niaj hnub kawm txog tej yam tshiab txog tus kab mob COVID-19. Ntawm no yog tej yam koj tsim nyog paub txog tus kab mob COVID-19 kom thiaj li pab tiv thaiv tau koj lub zej lub zog.

Txawm koj muaj hnub nyoog li cas los koj yeej kis tau tus mob no.Ib txhia neeg yuav mob hnyav dua li lwm tus. Cov neeg uas mob COVID-19 muab kis tau rau lwm tus, tab txawm lawv mloog tau tias lawv twb tsis mob.

Tsos mob

Ib txhia uas tau mob COVID-19 tsuas pom hnov mob mentsis xwb.Ho ib txhib mob hnyav heev.Tej yam tsos mob no muaj xws li:

  • Ua npaws
  • Hnoos
  • Txog siav
  • Ib ce txias tshee
  • Mob taub hau
  • Mob thooj leeg nqaij
  • Mob qa txhaws qa
  • Qaug zog
  • Txhaws ntswg lossis los ntsws
  • Saj tsis hnov qab lossis tsis hnov ntxhiab tsw

Lwm yam mob uas tsis tshua pom muaj tiamsis kuj muaj thiab yog kev xeev siab, ntuav, lossis raws plab.

Mus kuaj mob yog tias koj mloog tau li koj mob lawm. Mus nrhiav tej chaw kuajmob ntawm Kev Kuaj Mob COVID-19.

Hu mus rau koj tus kws kho mob yog tias koj muaj lus nug lossis txhawj xeeb txog tej yam mob uas koj raug.

Kawm ntxiv

Los mus kawm paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19 ntawm cov vej xaij no:

Koob Tshuaj

Tiv Thaiv Koj Tus Me Nyuam Los Ntawm COVID-19 cov lus sau hais (PDF)

Koob Tshuaj COVID-19: Cov hluas yuav tsum paub txog dabtsi cov lus hais (PDF)

Cov Lus Hais Rau Tej Lus Nug Nqhuag Nug Txog Kev Tsim Koob Tshuaj COVID-19 Li Cas (PDF)

Cov lus hais rau daim vis dis aus Qhov tseem ceeb ntawm koj mus txhaj koob tshuaj COVID-19 rau zaum ob (PDF)

Koob Tshuaj COVID-19 Txhab Ntxiv Yog Dabtsi? Lus Hais (PDF)

Vim Li Cas Tibneeg Yuav Tsum Mus Txhaj Tshuaj Rau COVID-19 Yog Tias Peb Tseem Tau Txhab Ntxiv Thiab? Lus Hais (PDF)

Kev Txhaj Koob Tshuaj COVID-19: Cov lus hais hauv daim vis dis aus Dabtsi Yuav Tshwm Sim (PDF)

Yuav Zoo Li Cas: Cov lus hais rau daim vis dis aus Tej Chaw Txhaj Tshuaj Nyob Hauv Minnesota (PDF)

Ntawv Luam (Print Materials)

Tshuaj Noj Rau COVID-19 Tshuaj Noj Rau COVID-19: Monoclonal Antibodies (PDF)
Tshuaj Rau COVID-19: Tshuaj Noj Tua Kab Mob Tshuaj Rau COVID-19: Tshuaj Noj Tua Kab Mob (PDF)
Tshuaj Rau COVID-19: Evusheld Tshuaj Rau COVID-19: Evusheld (PDF)
Yuav Looj Koj Daim Ntaub Npog Ntsej Muag Kom Nyab Xeeb Xeeb Lug Tau Li Cas Yuav Looj Koj Daim Ntaub Npog Ntsej Muag Kom Nyab Xeeb Xeeb Lug Tau Li Cas (PDF)
Tiv thaiv kev sib kis ntawm Tus Kab Mob COVID-19 txia thaum mus ncig Tiv thaiv kev sib kis ntawm Tus Kab Mob COVID-19 txia thaum mus ncig (PDF)
Viruses don't discriminate and neither should we over people silhouettes. Cov kab mob virus tsis tau cais leej twg. Es peb los tsim nyog yuav tau txhob sib cais.(PDF)
Pab ua kom qhov chaw no nyab xeeb rau peb cov menyuam Pab ua kom qhov chaw no nyab xeeb rau peb cov menyuam (PDF)
Yog tias koj muaj tej tsos mob zoo li no, ces NRES! Yog tias koj muaj tej tsos mob zoo li no, ces NRES! (PDF)
Kev Ntsuas Mob. Kev Ntsuas Mob (PDF)

Yuav Siv Qaub Ncaug Kuaj Mob Tom Tsev Li Cas (PDF)

Yuav Muaj Dabtsi Tshwm Sim: Cov Lus Ntawm Kev Mus Xyuas Chaw Siv Qaub Ncaug Kuaj Kab Mob COVID-19 (PDF)

Lub Npog Ntsejmuag Ua thiab Txhob Ua Rau Cov Kawm (PDF)

Yuav Ua Li Cas Yog Zoo Li Koj Yuav Mob – Rau Cov Kawm (PDF)

Tshaj tawm rau cov pej xeem (PSA) txog cov tsos mob ntawm tus kab mob COVID-19 (PDF)

Cov Lus Hais Hauv Daim Vis Dis Aus Txog Kev Tswj Cov Tsos Mob COVID-19 Tom Tsev (PDF)

Txhob ua siab qeeb thaum muaj mob hnyav txaus txhawj heev (PDF)

Tus Kab Mob COVID-19 Sib Kis Li Cas Hauv Zej Zog (PDF)

Kev ntxuav tes kom huv si (PDF)

Kev siv cov tshuaj ntxuav tes uas tua kab mob (PDF)

Updated Friday, 27-May-2022 12:47:56 CDT