Our website is currently experiencing issues. The data is not up to date. Thank you for your patience as we work to resolve the problem.
Kev Kuaj Kab Mob COVID-19 Hauv Zej Zog - Minnesota Dept. of Health

Kev Kuaj Kab Mob COVID-19 Hauv Zej Zog

Stay Safe MN

Minnesota Department of Health (MDH) tau koom tes nrog tej koom haum hauv zos uas muaj tus kab mob no kis ua ntu zus, lossis lwm yam teeb meem kom pab muaj kev kuaj tus kab mob COVID-19 yam nyab xeeb thiab dawb xwb.

Tuaj xyuas phab no kom thiaj li paub seb tej chaw thiab sijhawm kuaj nyob hauv zej hauv zos yog thaum twg. Yog xav kom peb xa email tuaj qhia txog tus kab mob COVID-19, nrog rau tshaj tawm txog tej chaw tshiab uas mus kuaj tau, Subscribe to COVID-19 Updates (Subscribe rau Xov Xwm Kab Mob COVID-19).

Peb txhawb kom koj siv cov kab ntawv mus online (registration link) hauv qab no mus tso koj npe teem ib lub sijhawm tuaj kuaj hauv cov koom haum nyob hauv zos.

 • Qhov koj tso npe ua ntej yuav pab kom tsis txhob tau ua thib ntev ntev. Tej zaum yuav hais kom cov tib neeg uas cia li tuaj yam tsis teem sijhawm mus tsev rov qab tuaj rau lwm lub sijhawm lossis lwm hnub.

Sijhawm kuaj yuav tshwm sim tom ntej no

COVID-19 Community Testing Sites

Leejtwg thiaj li kuaj tau

 • Kuaj dawb xwb, tsis tas nqa koj daim ntawv pov hwm kev kho mob lossis daim ID.
 • Koj mus kuaj tau tab txawm tias koj tsis muaj tus mob COVID-19. Piv txwv, yog tias koj xav tias koj tau mus nyob ze raug ib tus neeg uas mob COVID-19 lossis yog lub health department tau hu tuaj qhia rau koj tias tej zaum koj mus raug tus mob lawm.

Yuav nqa dabtsi nrog tuaj

 • Yog tias koj ua tau ces looj ib lub npog ntsej muag.
 • Yog tias ua tau, nqa koj tsab ntawv xa hauv email lossis hauv kev ntaus ntawv (text) nrog tuaj.
 • Tsis tas koj yuav nqa koj daim ID lossis ntawv pov hwm kev kho mob.

Dabtsi yuav tshwm sim thaum mus kuaj

 • Thaum koj teem sijhawm tuaj kuaj hauv online lossis hauv xov tooj, ib tus neeg ua haujlwm yuav nug txog tsab ntawv uas peb xa tuaj rau koj (confirmation text lossis email), lossis koj cia li qhia koj lub npe, hnub yug, thiab chaw nyob.
 • Yog tias koj tsis tau teem sijhawm ua ntej, ces tus neeg tos txais qhua mam li cuv npe rau koj. Yuav xav tau koj qhia koj lub npe thiab xov tooj tiv tauj tau koj. Yuav siv tej ntaub ntawv no tiv tauj koj thaum kuaj tau koj yog li cas.
 • Thov tuaj kom raws sijhawm rau qhov chaw kuaj. Cov neeg ua haujlwm mam li sau koj npe cia thiab qhia koj kev mus. Tej chaw kuaj no yeej tsim los kom tsis txhob muaj neeg tuaj coob coob los nyob sib ze thiab yeej tu ntshis kom nyab xeeb rau koj.

Tom qab koj kuaj tag

 • Ua raws li cov lus qhia no: Yuav ua dabtsi lub sijhawm koj nyob tos seb kuaj tus kab mob COVID-19 tau yog li cas (PDF)
 • Yog kuaj tau koj tsis mob uas yog negative: Mam li ntaus ntawv thiab/lossis xa email tuaj qhia rau koj tias koj mus xyuas tau hauv online seb kuaj tau li cas. Yog tias koj tsis muaj internet, yuav muaj ib tus xov tooj koj hu tau mus nug txog koj li kev kuaj.
 • Yog kuaj tau tias koj mob lawm uas yog positive: Mam li hu xov tooj tuaj qhia rau koj los ntawm ib tus neeg tu mob. Thov teb koj lub xov tooj.
 • Yuav tsis qhia tawm koj li kev kuaj li cas rau tus sab nraud uas tsis yog hauv pab pawg health department. Peb yeej tsis qhia koj li ntaub ntawv mus rau tej koom haum tom tsoom fwv, chaw ua haujlwm, lossis tej kws kho mob.

Yog kuaj tau koj yog positive

Yog koj kuaj tau tias koj yog positive uas kis tau tus kab mob COVID-19 lawm, ib tus neeg tu mob yuav hu tuaj rau koj. Tom qab qhia rau koj tag, pab pawg Minnesota Department of Health COVID-19 yuav hu tuaj qhia rau koj thiab koj tsev neeg txog tej ntaub ntawv tseem ceeb uas yuav pab koj kho kom zoo. Tseem ceeb rau koj teb xov tooj.

Nyob hauv tsab xov tooj, yuav qhia rau koj txog:

 • Qhov koj kuaj tau yog li cas thiab txhais li cas.
 • Ib lub hom phiaj hauv vaj hauv tsev los pab cheem kom lwm tus hauv koj yim neeg tsis txhob kis mob, thiab kom koj muaj raws li tej khoom uas koj cheem tsum. Tej ntaub ntawv no yuav qhia koj txog seb yuav cais koj tus kheej ntawm lwm tus li cas (cais nyob twm zeej) thiab lwm tus hauv koj yim neeg yuav tau ua li cas, xws li qhov nyob twj ywm hauv tsev (caiv nyob tsev). Peb mam li pab txhawb ntau yam ntxiv rau koj tsev neeg, yog tias muaj khoom pab ntau txaus, tej zaub mov noj, ntaub npog ntsej muag, tshuaj pleev tes tua kab mob, thiab lwm yam khoom uas koj yuav cheem tsum rau lub sijhawm ob lub lim tiam koj yuav tau caiv nyob hauv tsev twj ywm.
 • Tej neeg uas koj tau siv sijhawm nyob ze nrog (qee zaus muab hu ua “close contact”) pib ntawm 2 hnub ua ntej koj mus kuaj lossis ua ntej koj pib mob tuaj. Lub health department mam li hu mus nrog cov tibneeg no tham thiab muab lus qhia rau lawv. Yuav tsis qhia koj npe rau lawv.

Ntaub ntawv pab ntxiv

Updated Friday, 09-Sep-2022 14:18:43 CDT