Our website is currently experiencing issues. The data is not up to date. Thank you for your patience as we work to resolve the problem.
WIC - Macluumaadka u-qalmitaanka - Minnesota Department of Health

WIC - Macluumaadka u-qalmitaanka


Other languages:
Am I Eligible for WIC? (English)
Información de Elegibilidad (Spanish)
Tsim nyog tau txais cov ntaub ntawv (Hmong)

Related topic: WIC Outreach Materials Order Form (ka dalbo qoraalkaan)


Adiga iyo cunugaaga - Caafimaadka iyo quudin fiican. WIC ayaa idinka ka caawin kara.

  Ka qaybgalayaasha in barnaamijyadan waxay si toos ah u qalma...

 • Barnaamijika gargaarka caafimaadka
 • Barnaamijika gargaarka caafimaadka - TEFRA
 • Kaalmada Cuntada
 • Barnaamijika ee maalgashiga qoysaska reer Minnesota
 • Ka cawinta tamarta
 • Qadada dugsiga la dhimay ama bilaashaka ah
 • Barnamijika Head Start
 • Caawimo dhahkli bulsho oo dheeraad ah


Shuruudaha dakhliga

Heerarka Daqliga la'ogol yahay (4/1/2022)

TIRADA QOYSKA*
DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1
Up to $25,142
2
Up to $33,874
3
Up to $42,606
4
Up to $51,338
5
Up to $60,070
6
Up to $68,802
7
Up to $77,534
8
Up to $86,266
9
Up to $94,998
*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.


Daqlig la'ogol yahay inaad ka qayb qaadatid Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota (Minnesota Health Care/Insurance Affordability Programs) - Laga bilaabo luuliyo 1, 2022 - juunyo 30, 2023.

TIRADA QOYSKA*
DAKHLIGA SANADKA SOO GALA
1
Up to $37,372
2
Up to $50,352
3
Up to $63,332
4
Up to $76,312
5
Up to $89,292
6
Up to $102,272
7
Up to $115,252
8
Up to $128,232
9
Up to $141,212
*Haweeneyda uurka leh waxa loo tirinaya 2 qof.


Waxaad u qalmi kartaa... Haddii aad uur leedahay, naas-nuujinta, ama haysato ilmo ka yar 5 sano jir, waxaan kugu dhiirinaynaa in aad ka codsan.

Af Soomaali


  WIC waxa ay bixisaa...
 • Wararka iyo talooyinka nafaqadda
 • Kaalmaynta naas-nuujinta
 • Cuntada caafimaadka leh sida geed-miroodka hadda la soo gooyay iyo qudaarta, qamadiga dhan, rootiga iyo tortilla, caanaha subaggu ku yar yahay iyo cuntada caruurta
 • Shaqaale daryeel iyo kaalmaba leh


  Waxa laga yaaba in aad u qalanto...
 • Qoysas shaqaalaha oo badan ayaa u qalma
 • Qoysaska ka qaybgala Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota (Minnesota Health Care Program) way ka qayb geli karaan...WIC
 • Loo ma baahna inaad tahay muwaadin Maraykan ah


Dib ha u dhigan...waxaan u joogna in aynu ku kaalmeeyno!
MAANTABA WAC BUKAAN SOCOD EEGTADA WIC EE KUUGU DHOW: 1-800-WIC-4030 or 1-800-942-4030


Back to Top

Updated Sunday, 16-Oct-2022 17:52:38 CDT